Bestil inden 23:59, sendes i morgen!

0

Din vogn er tom

Vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser har de følgende termer følgende betydninger:

Fortrydelsesfristen: perioden indenfor hvilken forbrugeren kan bruge sin fortrydelsesret;

Forbruger: den person, der ikke handler på vegne af en professionel eller en virksomhed og indgår fjernkontrakt med flexystands.dk;

Dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernkontrakt, der relaterer sig til en serie af produkter og/eller tjenesteydelser, hvor leveringen og/eller købsforpligtelsen er spredt over en tidsperiode;

Dataopbevaringssystem: enhver metode, der giver forbrugeren eller flexystands.dk mulighed for at opbevare information, der er sendt til dem specifikt på en måde, der tillader fremtidig opslag i og uændret gengivelse af den lagrede information;

Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at opsige fjernkontrakten indenfor fortrydelsesfristen;

Flexystands.dk: den naturlige eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser fra en afstand;

Fjernkontrakt: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system organiseret af flexystands.dk til fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser til og med indgåelsen af aftalen udelukkende anvendes en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

Teknik til fjernkommunikation: metoder, der kan anvendes til indgåelsen af en aftale uden at flexystands.dk har mødtes på samme tid i samme rum.

Generelle Vilkår og Betingelser: de nuværende Generelle Vilkår og Betingelser hos flexystands.dk.

Artikel 2: Iværksætterens identitet

The Brand Circle B.V. (handelsnavn FlexyStands)
Johan Huizingalaan 763A
1066VH, Amsterdam

Tilgængelighed:
Mandag til fredag fra 09:30-17:00
Lørdag fra 10:00-17:00

E-mail addresse: support@flexystands.dk
Virksomhedens registreringsnummer:80268374
Identifikationsnummer vedr. moms:NL861610490B01

Artikel 3 - Tjenesteydelser (Dropshipping)

 • Flexystands.dk er et dropshipping-firma. Det betyder, at det gennem flexystands.dk’s hjemmeside er muligt at købe varer fra tredjeparter, der er eller ikke er etablerede i den Europæiske Union. Afgivelse af en bestilling gennem flexystands.dk’s hjemmeside indebærer, at Køberen instruerer (og autoriserer) flexystands.dk, som en mellemmand, til at bestille produktet fra leverandøren af det relevante produkt (”Leverandør”) på vegne af og for Købers regning. Leverandøren sender produktet direkte til Køberen.
 • Hvis Leverandøren befinder sig udenfor Danmark, vil produktet blive importeret i Køberens navn. Alle yderligere omkostninger så som importtold (og afgifter) og toldbehandling skal afholdes af Køberen. I øvrigt gælder (på tidspunktet for udarbejdelsen af disse generelle vilkår og betingelser) ingen import-moms eller toldbehandlingsgebyrer for forsendelser fra et land uden for EU til Danmark med en værdi på højst 22- euro (ekskl. Forsendelsesomkostninger).
 • Køber, der er Forbruger, kan anmode flexystands.dk om udøvelse af alle juridiske rettigheder, han har over for leverandøren, forudsat at dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle betingelser.
 • Betaling for det købte produkt skal ske gennem flexystands.dk, som sørger for betaling til leverandøren på vegne af køber. Den skyldige pris for køber er ikke nødvendigvis lig med den pris, som flexystands.dk betaler til leverandøren. Enhver forskel mellem disse beløb betragtes derefter som kompensation for tjenesteydelsen som mellemmand leveret af flexystands.dk.

Artikel 4 - Anvendelighed

 • Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra flexystands.dk, bestillinger afgivet af en køber hos flexystands.dk og for enhver fjernkontrakt indgået med en Køber (inklusive yderligere, ændrede og opfølgende kontrakter). Anvendeligheden af generelle eller (købs-) betingelser for andre parter end flexystands.dk afvises udtrykkeligt.
 • Inden fjernsalgsaftalen indgås med en Forbruger, vil teksten til disse almindelige forretningsbetingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren eller stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme dem på sin computer eller andre Dataopbevaringssystemer. Hvis dette ikke er muligt på rimelig vis inden fjernsalgsaftalen indgås, skal det angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan ses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning gratis vil blive sendt elektronisk eller på anden måde.
 • Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt bliver ugyldige eller ophævet helt eller delvist, vil resten af aftalen og disse vilkår og betingelser fortsat være gældende, og den pågældende bestemmelse erstattes straks, efter fælles overensstemmelse, af en bestemmelse, der så vidt muligt svarer til meningen med den oprindelige bestemmelse.

Artikel 5 - tilbuddet

 • Alle tilbud har en begrænset gyldighedsperiode, nemlig enten den periode, tilbuddet findes på flexystands.dk's hjemmeside, eller indtil det øjeblik, hvor de relevante produkter ikke længere er på lager ("udsolgt"). Hvis tilbuddet er givet på særlige betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 • Tilbuddet er ikke bindende. Flexystands.dk har ret til at ændre eller tilpasse tilbuddet. Hvis der er indgået en aftale med flexystands.dk, vil denne bekræfte aftalen via e-mail.
 • Leveringstider på flexystands.dk's hjemmeside er vejledende og giver ikke køberen ret til opsigelse eller erstatning, hvis de overskrides, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 • Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at Køber kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Flexystands.dk er ikke bundet af et tilbud, hvis køberen med rimelighed kunne forvente eller burde have forstået, at tilbuddet indeholder en åbenlys fejl eller skrivefejl. Køber kan ikke hævde nogen rettigheder af en sådan fejl eller fejltagelse.
 • Alle billeder og specifikationer og andre data i tilbuddet er vejledende og kan i tilfælde af unøjagtighed og/eller afvigelser ikke give anledning til erstatning eller opsigelse af aftalen (medmindre der er tale om så væsentlige afvigelser fra de væsentlige produktegenskaber, at der er tale om et andet produkt end det, som køberen har bestilt).
 • Billeder af produkter er en troværdig gengivelse af de tilbudte produkter. Flexystands.dk kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes faktiske farver.

Artikel 6 - Prisen

 • BEMÆRK VENLIGST: Da Flexystands.dk er en "dropshipper", jf. artikel 3, er priserne i tilbuddet eksklusive moms og andre offentlige afgifter samt forsendelse og eventuelle transport- og emballageomkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. For forbrugere er prisen eksklusive moms, afgifter og forsendelsesomkostninger.
 • Køber er alene ansvarlig for import og betaling af moms og eventuelle importafgifter for de produkter, som køberen har købt. Køber anses for at være i besiddelse af eventuelle nødvendige import- og/eller betalingstilladelser. Fraværet af eller tilbagetrækningen af sådanne tilladelser fritager ikke køberen for forpligtelsen til at modtage varerne på den aftalte måde. Hvis varerne ikke er solgt som fortoldet af Flexystands.dk, kan en køber ikke kræve nogen ret til at annullere ordren heraf. Hvis køberen skal betale importafgifter, er disse omkostninger udelukkende for købers regning og risiko. En ændring af eventuelle kvalitetsbestemmelser og/eller indsigelser fra tredjemand mod varerne på grund af patenter, varemærker og andre rettigheder kan heller ikke give ret til at annullere ordren.
 • De priser, der er nævnt i tilbuddet, er baseret på de omkostningsfaktorer, der er gældende på tidspunktet for aftalen, såsom import- og eksportafgifter, fragt- og håndteringsomkostninger, forsikring og eventuelle afgifter og skatter. Eventuelle forskelle, uanset om de er gunstige eller ugunstige, på ankomst-, afgangs- eller leveringstidspunktet er til fordel for eller på bekostning af Køberen.

Artikel 7 - Aftalen

 • Aftalen træder i kraft, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor køberen accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat heri.
 • Hvis køberen har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter flexystands.dk straks modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af en sådan accept ikke er blevet bekræftet af flexystands.dk, kan køberen ophæve aftalen.
 • Hvis aftalen etableres elektronisk, vil flexystands.dk træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og vil sørge for en sikker behandling. Hvis Køber kan betale elektronisk, vil flexystands.dk overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 • Flexystands.dk kan - inden for de lovbestemte rammer - orientere sig om, hvorvidt køberen kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis flexystands.dk på baggrund af denne undersøgelse har en god grund til ikke at acceptere dette, er flexystands.dk berettiget til at afvise en bestilling eller anmodning eller at knytte særlige betingelser til udførelsen heraf.
 • Flexystands.dk skal sammen med det produkt eller den tjenesteydelse, der leveres til en forbruger, vedlægge følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et Dataopbevaringssystem:
 • Den fysiske adresse på den filial af flexystands.dk, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 • Betingelserne for og hvordan forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret eller en klar erklæring om ophævelse af fortrydelsesretten;
 • Oplysninger om garantier og eksisterende services efter købet;
 • Hvis forbrugeren har fortrydelsesret, en standardformular for fortrydelse..
 • Køber skal sikre, at alle oplysninger, som flexystands.dk angiver som nødvendige, eller som køber med rimelighed bør forstå er nødvendige for aftalens gennemførelse, gives til flexystands.dk rettidigt. Hvis de oplysninger, der er nødvendige for aftalens gennemførelse, ikke er blevet leveret til flexystands.dk i tide, er flexystands.dk berettiget til at aflyse aftalens gennemførelse og/eller opkræve ekstraomkostninger som følge af forsinkelsen hos køberen i overensstemmelse med sine sædvanlige satser.
 • Flexystands.dk er ikke ansvarlig for skader af nogen art, der skyldes, at flexystands.dk har stolet på urigtige og/eller ufuldstændige oplysninger fra køber, medmindre flexystands.dk var bekendt med sådanne urigtigheder eller mangelfulde oplysninger.

Artikel 8 - Fortrydelsesret

 • Ved køb af produkter har Køberen, som er en Forbruger, mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en person, der tidligere er udpeget af forbrugeren og meddelt til flexystands.dk's repræsentant, har modtaget produktet.
 • I løbet af fortrydelsesperioden skal Forbrugeren behandle produktet og emballagen varsomt. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin Fortrydelsesret, skal han returnere produktet til flexystands.dk med alt leveret tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra flexystands.dk.
 • Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin Fortrydelsesret, skal han give flexystands.dk meddelelse herom inden 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal gøre dette ved hjælp af standardformularen. Når Forbrugeren har meddelt, at han vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af attest for afsendelse.
 • Hvis Kunden efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin Fortrydelsesret, eller ikke har returneret produktet til flexystands.dk, er købet en kendsgerning.

Artikel 9 - Udgifter i tilfælde af fortrydelse

 • Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han selv afholde udgifterne til returforsendelse.
 • Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer flexystands.dk dette beløb hurtigst muligt, og senest inden for 14 dage efter tilbagetrækkelsen af købet. Betingelsen er, at produktet allerede er modtaget af flexystands.dk eller leverandøren, eller at der kan fremlægges afgørende beviser for den fuldstændige returnering. Tilbagebetalingen sker via samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt accepterer en anden betalingsmetode.
 • Hvis produktet er beskadiget på grund af uforsigtig håndtering af Forbrugeren selv, er Forbrugeren ansvarlig for enhver reduktion af produktets værdi.

Artikel 10 - Ophævelse af fortrydelsesretten

Flexystands.dk kan ophæve forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Ophævelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet eller i det mindste i god tid før aftalens indgåelse.

Ophævelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

 • der er af personlig karakter;
 • som i kraft af deres art ikke kan returneres;
 • som kan blive fordærvet eller hurtigt ældes;
 • hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som flexystands.dk ikke har nogen indflydelse på;
 • For enkelteksemplarer af aviser og magasiner (i modsætning til abonnementer);
 • for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
 • For hygiejneprodukter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

Artikel 11 - Efterlevelse og garanti

 • Flexystands.dk garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed samt de lovbestemmelser og/eller statslige regler, der gælder på datoen for aftalens indgåelse. Flexystands.dk gør hermed opmærksom på, at visse produkter, herunder produkter til udvortes pleje, har en begrænset udløbsdato, som til enhver tid er angivet på det pågældende produkt. Køber bør tage hensyn til denne udløbsdato for at sikre produktets kvalitet og sikkerhed i overensstemmelse med producentens garanti.
 • En garanti fra flexystands.dk, leverandøren, en producent eller importør mindsker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for flexystands.dk i henhold til aftalen.
 • Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til flexystands.dk inden 4 uger efter levering. Returnering af produkterne skal ske i original emballage og i ny stand.
 • Garantiperioden hos flexystands.dk svarer til producentens garantiperiode. Flexystands.dk er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til forbrugerens individuelle anvendelse eller for rådgivning vedrørende produkternes anvendelse eller brug.
 • I tilfælde af et krav under garantien vil flexystands.dk efter eget valg enten erstatte eller reparere varen. I tilfælde af udskiftning accepterer køberen at returnere den udskiftede vare til flexystands.dk.
 • Garantien gælder ikke, hvis:
 • Forbrugeren har repareret og/eller ændret de leverede produkter selv eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;
 • De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde håndteret skødesløst eller i strid med flexystands.dk's og/eller emballagens anvisninger;
 • Manglerne er helt eller delvist et resultat af regler, som myndighederne har fastsat eller vil fastsætte vedrørende de anvendte materialers art eller kvalitet.

Artikel 12 - Levering og udførsel

 • Flexystands.dk behandler bestillinger af produkter med den største omhu.
 • Leveringsstedet er den adresse, som køberen har meddelt flexystands.dk.
 • Flexystands.dk gennemfører accepterede bestillinger med behørig hurtighed. Alle leveringstider er dog vejledende; for levering af produkter, der stammer fra lande uden for Danmark, gælder længere leveringstider end dem, der er angivet på hjemmesiden. Denne periode afhænger af leverandørens leveringstid. Køberen kan aldrig kræve nogen rettigheder med udgangspunkt i de anførte frister. Hvis en bestilling ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres delvist, skal Køberen underrettes herom senest 30 dage efter, at han har afgivet bestillingen. Køberen, der er forbruger, har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger for så vidt angår de produkter, der enten slet ikke kan leveres eller ikke kan leveres inden for en rimelig frist. Flexystands.dk er berettiget til at levere varerne i flere forsendelser, medmindre andet er aftalt, eller den delvise levering ikke har nogen selvstændig værdi.Flexystands.dk er berettiget til at fakturere de således leverede varer særskilt. Manglende overholdelse af en frist giver ikke køberen ret til erstatning.
 • I tilfælde af ophævelse i henhold til bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel skal Flexystands.dk tilbagebetale det beløb, som køberen har betalt, hurtigst muligt, og senest 14 dage efter opløsningen.
 • Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, skal Flexystands.dk bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering skal det klart og forståeligt angives, at der leveres en erstatningsvare. I tilfælde af erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke ophæves. Omkostningerne ved en eventuel returforsendelse afholdes af Flexystands.dk.
 • Risikoen for beskadigelse og/eller bortkomst af produkterne bæres af Flexystands.dk indtil tidspunktet for levering til køberen eller en udpeget repræsentant, som Flexystands.dk har fået kendskab til, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Modtagelse af varer uden bemærkninger på fragtbrevet/fakturaen udgør bevis for, at emballagen var i god stand på leveringstidspunktet.

Artikel 13 - Betaling

 • Såfremt der ikke er aftalt en anden dato, skal beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
 • Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i de afgivne eller oplyste betalingsoplysninger til Flexystands.dk.
 • I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har iværksætteren ret til, med forbehold for lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

Artikel 14 - Bestemmelser om hjemmeside og produkter

 • Flexystands.dk er ikke ansvarlig for fejl og/eller uregelmæssigheder i hjemmesidens funktionalitet og er ikke ansvarlig for fejl eller manglende tilgængelighed af hjemmesiden af nogen som helst grund.
 • Flexystands.dk garanterer ikke for nøjagtig og fuldstændig overførsel af indholdet af en e-mail sendt af/på vegne af Flexystands.dk, ej heller for rettidig modtagelse heraf.
 • Alle krav fra køber på grund af mangler fra flexystands.dk's side vil være ugyldige, hvis de ikke er rapporteret skriftligt og begrundet til flexystands.dk inden for et år efter, at Køber har kendt eller med rimelighed kunne have kendt de forhold, som han baserer sine krav på.
 • Flexystands.dk afviser udtrykkeligt - i det omfang loven tillader det - ethvert ansvar og krav fra Køber og tredjemand, der har lidt (fysisk) skade som følge af uforsigtig, forkert eller unødvendig brug af produkterne. Produkterne må kun anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. I tilfælde af behov for behandling skal køberen altid konsultere sin læge.
 • Eventuelle råd fra flexystands.dk om brugen af produkterne er kun af generel og ikke-bindende karakter. Den enkelte køber skal på eget ansvar vurdere, om produktet er egnet til ham. I tvivlstilfælde bør der tages kontakt til Købers (praktiserende) læge med henblik på en vurdering af brugen i det konkrete tilfælde.
 • Plejeprodukter til udvortes brug samt elektriske apparater bør holdes uden for små børns rækkevidde. Produkterne bør også opbevares i overensstemmelse med den brugsvejledning, der er angivet til produktet.Flexystands.dk anbefaler at konsultere en ekspert før brug af produkter til udvortes pleje i tilfælde af graviditet, amning, medicinering og i tilfælde af overfølsomhed over for en af ingredienserne.

Artikel 15 - Force Majeure

 • Flexystands.dk er ikke ansvarlig over for Køberen, hvis Flexystands.dk på grund af force majeure ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Force majeure omfatter under alle omstændigheder, ud over lovens og retspraksis' bestemmelser, bl.a: (i) force majeure hos leverandører til flexystands.dk, (ii) statslige foranstaltninger, (iii) strømsvigt, (iv) svigt i internet, datanetværk og telekommunikationsfaciliteter (f.eks. som følge af cyberkriminalitet og hacking), (v) naturkatastrofer, (vi) krig og terrorangreb, (vii) generelle transportproblemer, (viii) strejker i flexystands.dk's virksomhed, og (ix) andre situationer uden for flexystands.dk's kontrol, som midlertidigt eller permanent forhindrer opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser.
 • Parterne kan suspendere deres forpligtelser i henhold til aftalen i perioden med force majeure. Hvis denne periode varer længere end to måneder, har hver af parterne ret til at ophæve aftalen uden nogen forpligtelse til at betale den anden part erstatning.
 • I det omfang flexystands.dk på tidspunktet for begivenheden under reglerne om force majeure allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen eller vil være i stand til at opfylde dem, og den opfyldte eller den del, der skal opfyldes, har en selvstændig værdi, er flexystands.dk berettiget til at fakturere den opfyldte del eller den del, der vil blive opfyldt, særskilt. Køber er forpligtet til at betale denne faktura, som om der var tale om en særskilt aftale.

Artikel 16 - Klageprocedure

 • Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til flexystands.dk inden for 7 dage, fuldstændigt og beskrevet, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.
 • Klager, der er indgivet til flexystands.dk, skal besvares inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer flexystands.dk inden for 14-dagesfristen med en bekræftelse af modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 • Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som er omfattet af proceduren om bilæggelse af tvister.
 • En klage ophæver ikke flexystands.dk's forpligtelser, medmindre flexystands.dk skriftligt angiver andet.
 • Hvis en klage findes berettiget af flexystands.dk, vil flexystands.dk efter eget valg enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.
 • En forbruger kan også henvende sig til et nævn for bilæggelse af tvister via den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17 - Tvister

 • Aftaler mellem flexystands.dk og Køber, som disse generelle betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov, også selvom Køber har bopæl i et andet land. Alle tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af aftalen mellem flexystands.dk og Køber, afgøres af den kompetente domstol i Amsterdam, medmindre ufravigelige bestemmelser fører til, at en anden domstol er kompetent.
 • Wien-Salgskonventionen anvendes ikke.